Kalkulator IPBox

Rozpocznij

Kalkulator uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 lipca 2022 r.
Składka zdrowotna dla podatników rozliczających się z zastosowaniem podatku liniowego jest odliczana od podstawy opodatkowania.
Kalkulator jest przeznaczony dla osób prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą.
Jeśli masz spółkę i chcesz dowiedzieć się, jak IP Box może obniżyć Twoje podatki, skontaktuj się z nami.
Prezentowane tutaj wyniki mają charakter poglądowy i nie stanowią porady prawnej.

Z jakiej formy opodatkowania korzystasz?

Zasady ogólne
Podatek liniowy
Ryczałt

Jaka stawka ryczałtu Cię obowiązuje?

8,5%
12%
15%

Roczny przychód wartość uzyskana ze sprzedaży towarów i usług z działalności gospodarczej

Dalej

Roczne koszty uzyskania przychodu

Dalej

Jaką część wynagrodzenia (określoną w %) osiągnąłeś z kwalifikowalnego IP Kwalifikowane IP jest to zamknięta lista praw własności intelektualnej, które mogą podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%. Muszą spełniać trzy warunki:
 • być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej działalności B+R;
 • należeć do kategorii wymienionych w katalogu w art. 24d ust.
 • podlegać ochronie prawnej
Więcej na ten temat dowiesz się tutaj: Link do szkolenia
?

Dalej

Czy nabywasz wyniki prac badawczo-rozwojowych Prace badawczo-rozwojowe to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy oraz umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania do planowania produkcji oraz projektowania, a także tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe bądź okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli mają one charakter ulepszeń.

Więcej na ten temat dowiesz się tutaj: Link do szkolenia
od podmiotów powiązanych lub kwalifikowane IP od podmiotów trzecich?

TAK
NIE

Podaj sumę kosztów poniesionych na prowadzoną bezpośrednio przez Ciebie działalność badawczo-rozwojową, związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej
 • Wynagrodzenia oraz składki w części finansowanej przez płatnika;
 • Materiały, surowce, sprzęt specjalistyczny i narzędzia;
 • Opinie, ekspertyzy, usługi doradcze oraz wyniki badań naukowych;
 • Korzystanie z aparatury naukowo-badawczej;
 • Odpisy amortyzacyjne;
 • Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Dalej

Podaj sumę kosztów poniesionych na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowychKosztem nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych może być np. zakup licencji od osób trzecich / podwykonawców związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej - innych niż koszty poniesione na nabycie kwalifikowalnego prawa własności intelektualnej, od podmiotu niepowiązanego Podmiotem niepowiązanym jest podmiot inny niż podmiot powiązany.

Dalej

Podaj sumę kosztów poniesionych na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowychKosztem nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych może być np. zakup licencji od osób trzecich / podwykonawców związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej - innych niż koszty poniesione na nabycie kwalifikowalnego prawa własności intelektualnej, od podmiotu powiązanego
 • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
  - ten sam inny podmiot lub
  - małżonek, krewny
  lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 • spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub
 • spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jej komplementariusza, lub
 • spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i jej wspólnika, lub
 • podatnika i jego zagraniczny zakład.

Dalej

Podaj sumę kosztów poniesionych na nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Dalej

Tyle zaoszczędzisz - jeśli skorzystasz z IP Box będąc na zasadach ogólnych, w skali roku: PLN

Tyle podatku zapłacisz na zasadach ogólnych - uwzględniając IP Box i składkę zdrowotną :

0 PLN

Tyle zapłacisz na ryczałcie 12% - wraz ze składką zdrowotną:

0 PLN

Zacznij oszczędzać.
Pomożemy Ci w tym.

Wiemy co robimy, pracujemy z IT.
Skontaktuj się z nami,
a dowiesz się, z jakich ulg możesz
skorzystać i ile zaoszczędzisz.

Postęp

0%