Polityka prywatności
Wróć na stronę główną na górę

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka LB Consulting sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 83/11, 50-414 Wrocław.

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie za pośrednictwem formularza i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

– komunikacja z Tobą oraz działania marketingowe Administratora lub naszych partnerów, tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy przy działaniach dla Ciebie (np. konkretnych ekspertów) np. aby wysyłać do Ciebie atrakcyjne informacje w ramach newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora lub partnerów). Oczywiście możesz zrezygnować z newslettera w każdym czasie.

– w zależności od treści naszej komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

– ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, abyśmy mogli się z Tobą komunikować.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskają wyłącznie nasi odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Dane dotyczące naszych rozliczeń są powierzone do przetwarzania profesjonalnej firmie księgowej. W ograniczonym zakresie korzystamy także z narzędzi do zarządzania pracą i dokumentacją, takich jak Trello, DropBox czy współdzielone kalendarze, a także z hostingu naszej poczty e-mail oraz narzędzi marketingowych. Wszystkie te rozwiązania zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla zakresu danych, który tam przetwarzamy, na podstawie odpowiednich umów i zabezpieczeń. Jeżeli serwery miałyby znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, stosujemy właściwe mechanizmy prawne dla zapewnienia bezpieczeństwa transferowanych danych.

W zakresie wynikającym z RODO oraz polskich przepisów przysługują Ci następujące prawa:

Dostęp do danych osobowych – możesz zwrócić się do nas z pytaniem:
– czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
– w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe;
– jakie kategorie danych przetwarzamy;
– kto jest odbiorcą Twoich danych;
– jaki jest planowany okres przechowywania Twoich danych, a gdy nie jest możliwe określenie tego okresu, kryteria ustalania tego okresu;
– jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – o wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

Możesz także uzyskać wgląd w przetwarzane na Twój temat dane.

Sprostowanie danych – jeśli informacje na Twój temat są/staną się nieprawidłowe albo niekompletne, masz prawo do żądania ich zaktualizowania.
Odwołanie zgody – zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz odwołać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Usunięcie danych – w pewnych sytuacjach RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym. Możesz z niego skorzystać, jeśli nadal przetwarzamy Twoje dane, w szczególności w następujących przypadkach:
– brak dalszej niezbędności danych osobowych do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy jednocześnie nie istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
– wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
– wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
– przetwarzanie Twoich danych niezgodnie z prawem;
– z przepisów prawa wynika obowiązek usunięcia danych.

Ograniczenie przetwarzania – w pewnych sytuacjach możesz żądać abyśmy ograniczyli nasze działania w zasadzie wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat. Są to przypadki, gdy:
– kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
– przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, lecz zamiast ich usunięcia wolisz ograniczenie przetwarzania;
– nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jedynie do czasu rozstrzygnięcia czy Twoje interesy przeważają nad naszymi prawnie uzasadnionymi interesami.

Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi, jeżeli:
– przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy; oraz
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się niektórym operacjom, które wykonujemy, w szczególności w następujących wypadkach:
– gdy opieramy nasze przetwarzanie na naszym prawnie uzasadnionym interesie;
– gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Pamiętaj jednak, że gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie. Jeżeli nie będziesz zgadzać się z taką oceną zaistniałej sytuacji, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (więcej informacji poniżej).

Skarga do organu nadzorczego – w związku z naszym działaniem jako administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155. Oczywiście jeśli masz uwagi odnośnie tego, jak działamy, zachęcamy Cię w pierwszej kolejności do kontaktu z nami.